Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Allglas Walschaerts BVBA  (hierna genoemd “Allglas Walschaerts”. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (I)onze website   (hierna genoemd de “Website”) en(II) alle (commerciële) relaties tussen Allglas Walschaerts en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ALLGLAS WALSCHAERTS verzamelt, alsook over de wijze waarop ALLGLAS WALSCHAERTS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

ALLGLAS WALSCHAERTSwil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten(i)de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,(ii)de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en(iii)de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website; het bezoeken van het gebouw of een vestiging van ALLGLAS WALSCHAERTS, het aankopen van producten, goederen en/of het afnemen van diensten en/of enige en iedere vorm van communicatie met ALLGLAS WALSCHAERTS impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop ALLGLAS WALSCHAERTS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van ALLGLAS WALSCHAERTS.

I. Soorten persoonsgegevens

ALLGLAS WALSCHAERTS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Woonadres
 • Klantnummer
 • Geslacht
 • Fax
 • Social media data
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Communicatievoorkeur
 • IP-Adres
 • Alle persoonsgegevens die vrijwillig worden overgedragen aan ALLGLAS WALSCHAERTS (bijvoorbeeld tijdens correspondentie)

ALLGLAS WALSCHAERTS verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal ALLGLAS WALSCHAERTS, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ALLGLAS WALSCHAERTS toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met ALLGLAS WALSCHAERTS
 • Correspondentie met en uitgaande van ALLGLAS WALSCHAERTS
 • Het opvragen van een offerte
 • Het bezoeken van een gebouw/vestiging van ALLGLAS WALSCHAERTS
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u ALLGLAS WALSCHAERTS contacteert)

De door ALLGLAS WALSCHAERTS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

ALLGLAS WALSCHAERTS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met ALLGLAS WALSCHAERTS (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Follow-up na een meeting
 • Het leveren van support/bijstand
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met ALLGLAS WALSCHAERTS of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ALLGLAS WALSCHAERTS rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ALLGLAS WALSCHAERTS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

ALLGLAS WALSCHAERTS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot ALLGLAS WALSCHAERTS). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, datacenters, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en beveiligingsmaatschappijen.

Indien het noodzakelijk is dat ALLGLAS WALSCHAERTS in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ALLGLAS WALSCHAERTS uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten(i)wanneer ALLGLAS WALSCHAERTS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en(ii)ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ALLGLAS WALSCHAERTS.
 • Wanneer ALLGLAS WALSCHAERTS of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die ALLGLAS WALSCHAERTS heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal ALLGLAS WALSCHAERTS uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij(i)hiervoor uw toestemming heeft bekomen en(ii)met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

In de regel geeft ALLGLAS WALSCHAERTS geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte. In geval er toch overdracht van persoonsgegevens  plaats heeft buiten de Europese Economische Ruimte (EER), aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal deze overdracht worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel(i)de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel(ii)passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is(i)door de wet of(ii)door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart ALLGLAS WALSCHAERTS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (ALLGLAS WALSCHAERTS wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met lesley@allglas.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ALLGLAS WALSCHAERTS te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van ALLGLAS WALSCHAERTS meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ALLGLAS WALSCHAERTS.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

ALLGLAS WALSCHAERTS verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van(i)ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook(ii)verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

ALLGLAS WALSCHAERTS zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud, met datacenters in de EU.

Niettegenstaande(i)het veiligheidsbeleid van ALLGLAS WALSCHAERTS,(ii)de controles die zij uitvoert en(iii)de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat ALLGLAS WALSCHAERTS in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

ALLGLAS WALSCHAERTS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. ALLGLAS WALSCHAERTS draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer ALLGLAS WALSCHAERTS

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ALLGLAS WALSCHAERTS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: lesley@allglas.be, of
 • Via de post: Allglas Walschaerts BVBA, TAV Lesley Walschaerts, Gestellei 34 te 2820 Bonheiden.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop ALLGLAS WALSCHAERTS deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop ALLGLAS WALSCHAERTS uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ALLGLAS WALSCHAERTS en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Deze dienen voor het onthouden van uw persoonlijke voorkeuren rond cookies zelf, taalinstellingen, formulieren,…

De website gebruikt uitsluitend functionele cookies & niet-functionele cookies (Facebook Pixel, Google Analytics,… ). Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.
Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt per categorie cookies toestaan/weigeren of alle cookies met één klik aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het “wijzig cookievoorkeuren-scherm” desbetreffende cookies te weigeren.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per e-mail naar lesley@allglas.be

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu

Allglas Walschaerts

Gestellei 34
2820 Bonheiden

Tel: 015 20 46 03
Fax: 015 20 03 02

info@allglas.be

Openingsuren

maandag tem. donderdag
8u – 12u en 13u – 17u30
vrijdag
8u – 12u en 13u – 16u (afhalingen tot 17u)
zater- zon- en feestdagen
gesloten