Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

Art 1.

Onze prijzen, BTW niet inbegrepen, gelden voor het plaatsen in nieuwe normale en geschikte ramen van vlakke rechthoekige niet geslepen ruiten zonder insnijdingen. Tenzij anders vermeld op offerte.

Onze prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven maten. Indien wijzigingen, zelfs geringe, tot gevolg hebben dat wij onze leveranciers meer of minder moeten betalen, dan kunnen de in rekening gebrachte prijzen dienovereenkomstig worden aangepast.

Onze prijzen gelden slechts voor zover de plaatsing kan uitgevoerd worden in 2 fases: namelijk één voor de buitenbeglazing en één voor de binnenbeglazing. De bijkomende verplaatsingen zullen aangerekend worden.

Art 2.

Onze waarborgen en toleranties zijn deze van onze leveranciers. Het reinigen van de beglazing is niet in onze prijs begrepen.

Art 3.

Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard.

Art 4.

Wij nemen enkel de verantwoordelijkheid op ons voor de door ons op definitief geplaatste ramen genomen maten. De klient voor deze die opgegeven worden onder andere omstandigheden. Behoudens anders luidende bepalingen worden de maten geacht sponningmaten te zijn, waarbij de eerste afmeting de breedte en de tweede de hoogte aangeeft. Voor zover de fabricatie het toelaat, zullen strepen en golven vertikaal lopen..

Art 5.

Een vertraging op de overeenkomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo verwijl boeten bepaalt zijn dan kunnen ze slechts worden toegepast indien met de plaatsing der ruiten kon worden begonnen op de geplande datum en/of het werk niet onderbroken werd door de schuld van de klient, de leverancier, ten gevolge van slecht weer, staking of andere ongewone omstandigheden.

Art 6.

De materialen blijven eigendom van de firma tot wanneer de koper de rekening volledig vereffend heeft. Wij behouden ons het recht om de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

Art 7.

Een vertraging op de overeengekomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Zo verwijlboeten bepaald zijn, dan kunnen ze slechts worden toegepast indien met de plaatsing der ruiten kon worden begonnen op de geplande datum en/of het werk niet onderbroken werd door de schuld van de kliënt, de leverancier, ten gevolge van slecht weer, staking of andere ongewone omstandigheden.

Art 8.

Onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur op hogervermeld rekeningnummer, tenzij anders vermeld.

In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, en de Vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd. Bij laattijdige betaling begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% te lopen. Daarnaast zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag der facturen met een minimum van 25,00 EUR. Ontbrekende goederen of nog uit te voeren afwerkingen geven geen enkel recht op uitstel van betalingen.

Eventuele klachten dienen ons te bereiken 8 dagen na ontvangst van de factuur. Gebroken of beschadigde beglazing

dient te worden doorgegeven binnen 48 uur na plaatsing! De 10-jarige garantie op dubbele beglazing is ten laste van de fabrikant. Vervangingskosten zijn aanrekenbaar.

Condensatie aan de buitenzijde.

Aan de buitenzijde van het raam kan in bepaalde perioden van

het jaar condensatie optreden. Het buitenste glasblad koelt als gevolg van de verhoogde warmte-isolatie van de dubbele beglazing, zozeer af dat het glas aan de buitenzijde condenseert.

Deze condensatie is van beperkte duur en verdwijnt in de loop van de ochtend. Het vormt een bewijs van het uitstekende isolerende vermogen van de beglazing.

Thermische breuk.

Glas kan breken door een mechanische belasting, maar ook bij thermische schok. Dit houdt in dat er breuk ontstaat als gevolg van de plaatselijke verhitting van het glas, bij voorbeeld bij slagschaduw, wanneer de airco in de richting van het glas blaast of als men een stoel of een ander voorwerp te dicht tegen het glas plaatst. Het glas warmt dan plaatselijk sterk op waardoor te grote spanningen in het glas optreden, die tot breuk kunnen leiden.

Enkele voorbeelden:

  • Een radiator vlak voor een groot raam
  • Donkere affiche op een ruit geplakt
  • Zogezegd zonwerende films achteraf op een ruit gekleefd
  • Half openstaande schuiframen
  • Slagschaduw (zonwering, boom)
  • Terrasverwarmer te dicht tegen raam

Glazen deuren en wanden.

Glazen deuren/douchewanden kunnen pas definitief worden opgemeten voor bestelling na plaatsing van vloer/parket en bezetting en/of na betegeling van de muren.

Offerte op basis van plan, tekening of foto’s worden opgemaakt louter op basis van eenheidsprijzen. Indien de moeilijkheidsgraad verhoogt of extra technisch uitvoerbare werken noodzakelijk zijn, zal er een meerprijs gerekend worden. Deze kan/zal bepaald worden na definitieve opmeting.

Een vals plafond of wand in gyproc, celbeton of ytong dient te worden verstevigd door opdrachtgever daar waar een glazen wand/deur wordt gemonteerd. Latere problemen hierbij kunnen niet leiden tot klacht.

Gelieve ons op de hoogte te willen stellen van het eventueel aanwezig zijn van ondergrondse leidingen (water/vloerverwarming/electriciteit, …) op plaatsen waar de vloerveer dient te komen. Indien niet door ons gekend kunnen wij bij beschadiging hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Parkeerplaatsen en eventuele vergunningen zijn door opdrachtgever te voorzien.

Specifieke afspraken m.b.t. kraanwerk.

De klant zorgt voor de nodige vergunningen en signalisatie.

2 dagen voor uitvoering van de werken dient men een kopie van de vergunningen aan ons te bezorgen. Indien fietspad of voetpad in beslag genomen wordt, dienen de nodige borden: “fietsers afstappen” voorzien te zijn.

In de zone waar kraan wordt opgesteld, mogen geen bouwmaterialen meer geplaatst worden. Rijplaten zijn nodig indien het terrein te drassig is geworden door weersomstandigheden en worden apart verrekend.

De eventuele leveringstermijnen zijn niet bindend, doch enkel aanwijzend. Bij het eventueel niet respecteren van deze termijnen kan de bestelling nooit verbroken worden en kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Extra kosten ten gevolge van de niet aanwezigheid van de klant op tijdstip van de voorziene levering of de eenzijdige verandering van de leveringsmodaliteiten door de klant, zijn ten laste van de klant.

De klant zal ons voor het uitvoeren van de opdracht alle informatie bezorgen, nuttig om het kraanwerk te kunnen uitvoeren. Extra kosten ontstaan door of schade tengevolge van niet of onvoldoende gekende omstandigheden met betrekking tot levering en/of plaatsing zijn ten laste van de klant.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de overeengekomen prijs voor het kraanwerk.

Kraanwerk met ASTERIX: uitvoeringsplaats dient voldoende plaats te hebben om kraan uit te zetten. Voor woningen met plaatsing achteraan: nodige ruimte dient er te zijn om Asterix + glas naar achter te brengen.

Per opdracht kraanwerk wordt een minimum van 3 uur aan gerekend.

Privacy wetgeving.

Onze Privacy verklaring kan u hier nalezen.

Allglas Walschaerts

Gestellei 34
2820 Bonheiden

Tel: 015 20 46 03
Fax: 015 20 03 02

info@allglas.be

Openingsuren

maandag tem. donderdag
8u – 12u en 13u – 17u30
vrijdag
8u – 12u en 13u – 16u (afhalingen tot 17u)
zater- zon- en feestdagen
gesloten